INNOMATRIX ētikas kodekss

InnoMatrix pētījumi un inovāciju eksperimentātā izstrāde vienmēr tiek balstīta augstā ētiskā kvalitātē. InnoMatrix pastāv iekšējs pētniecības ētikas kodekss, kas ir publiski pieejams un saistošs visiem InnoMatrix ekspertiem. Vieni no svarīgākajiem InnoMatrix pētniecības ētikas postulātiem ir akadēmiskā brīvība izteikt pētniecības gaitā atklātu viedokli, maksimāli daudz informācijas avotu apzināšana  un datu avotu aizsardzība, ja tā ir būtiski nozīmīga pētījuma informācijas iegūšanai.

SIA ‘INNOMATRIX” ētikas kodekss (turpmāk − Kodekss) ietver SIA “INNOMATRIX” (turpmāk tekstā – INNOMATRIX) saimes godprātīgas un atbildīgas rīcības principus un normas.

Kodeksa mērķis ir sekmēt profesionālās pētniecības izcilību un veicināt kopdarbību Latvijas tautsaimniecības un uzņēmuma labklājības labā.

Kodekss ir spēkā INNOMATRIX profesionālajā darbā un savstarpējā saziņā.

Kodeksa uzdevums ir veidot profesionālai darbībai, brīvai domu apmaiņai un cilvēka personības pilnveidei labvēlīgu vidi. Kodekss ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem.

1. Lietoto terminu skaidrojums

1.1. INNOMATRIX saime ir visi INNOMATRIX darbinieki, sadarbības partneri un piesaistītie zinātnieki.

1.2. Darbinieks ir fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura īsteno profesionālo darbību.

1.3. Zinātniskais darbinieks ir fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura veic zinātnisko darbību sadarbībā ar INNOMATRIX.


2. Pamatprincipi

2.1. Akadēmiskā brīvība

Princips nodrošina iespēju radoši, patstāvīgi un atbildīgi noteikt un īstenot zinātniskās intereses. Akadēmiskā brīvība respektē tiesības brīvi paust savu viedokli, godprātību ideju izklāstā un to īstenošanā. Akadēmiskā brīvība balstās uz attīstītu kritisku un radošu domāšanu.

2.2. Godprātība un taisnīgums

Princips raksturo krietnu, argumentētu, savstarpējā uzticamībā balstītu rīcību, kas attur no interešu konflikta, maldināšanas, savtīguma, neobjektivitātes, plaģiātisma.

2.3. Atbildība

Princips nozīmē gatavību pildīt profesionālās saistības, paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu profesionālajam darbam, koleģiālām attiecībām un sabiedrībai. Atbildība attiecas arī uz pašpilnveidi, kļūdu un nepilnību atzīšanu un labošanu.

2.4. Lojalitāte

Princips nosaka brīvprātīgu iekļaušanos INNOMATRIX saimē, godprātīgu un taisnīgu tās interešu ievērošanu un aizstāvēšanu, ceļot INNOMATRIX prestižu, veicinot zīmola atpazīstamību.

2.5. Cieņa un koleģialitāte

Princips ietver labas pārvaldības praksi atklātu, demokrātisku un līdztiesīgu attiecību veidošanā, sekmējot INNOMATRIX saimes locekļu savstarpēju sadarbību kopīgai atbildībai par kvalitatīvu profesionālo un zinātnisko darbu.
3. Profesionālā zinātniskā darbība

Kodeksa principi īstenojami INNOMATRIX saimes kopīgā darbā. Principu īstenojums uzlabo profesionālā un zinātniskā darba kvalitāti, veicina pamatotu cieņu un uzticēšanos, novērš interešu konflikta izpausmes attiecībā uz INNOMATRIX finanšu līdzekļiem un īpašumu.

3.1. Profesionālā zinātniskā darbība ir balstīta uz intelektuālu godīgumu un veicama iespējami augstā kvalitātē, rūpējoties par nozares un zinātnes attīstību kopumā un sniedzot ieguldījumu sabiedrības labklājībā. Veicot profesionālo zinātnisko darbību, pētāmo parādību analizē daudzpusīgi un plašākās kopsakarībās, nepieļaujot tendenciozitāti un selektīvu interpretāciju.

3.2. Taisnīgi un ar cieņu izturas pret kolēģu sasniegumiem, kā arī pret citu veikumu un idejām.

3.3. Godprātīgi izturas pret pētījumā iesaistītām personām, nenodara tām kaitējumu un respektē iegūtās informācijas konfidencialitāti.

3.4. Darbinieki godprātīgi un ar cieņu izturas pret citu intelektuālajiem sasniegumiem, nepieļaujot plaģiātu un krāpšanos.

3.5. Darbinieki daudzpusīgi pārzina atbilstošās nozares jaunākos sasniegumus un dalās ar citiem kolēģiem savās zināšanās, neslēpjot tās.

3.6. Darbinieki neiesaistās darījumos un zinātniskajā darbībā, kas vājina akadēmisko brīvību un neatkarību. Darbinieki atturas iesaistīties darījumos, kas nodara kaitējumu INNOMATRIX un pētniecības prestižam kopumā.

3.7. Darbinieki paši pēc savas iniciatīvas vai atsaucoties uz masu mediju pārstāvju vai citu sabiedrības pārstāvju aicinājumu izsaka savu viedokli par sabiedrībai nozīmīgām problēmām un aktuāliem jautājumiem, izvirza problēmas, kas risināmas tagadnē un nākotnē.
4. Vispārējā personāla rīcība

4.1. Ikviens darbinieks godprātīgi un atbildīgi pilda savus amata pienākumus.


4.2. Personāls ievēro cieņpilnu savstarpējo attiecību kultūru.

4.3. Ikviens godprātīgi un savlaicīgi veicina informācijas apriti un nodrošina tās ticamību un konfidencialitāti.


5. Ētikas kodeksa īstenošana

5.1. Kodeksa īstenošana ir atkarīga no ikviena INNOMATRIX saimes pārstāvja darba, krietnuma, pašuzraudzības, paškontroles un pašpilnveides.

5.2. INNOMATRIX vadība nodrošina Kodeksa pieejamību.

5.3. INNOMATRIX administratīvais un akadēmiskais personāls ar savu paraugu, kā arī ar normatīvo aktu un darba organizācijas pilnveidi INNOMATRIX veicina Kodeksa principu un normu īstenojumu.