Detalizēti par InnoMatrix pētniecību un eksperimentālo inovāciju izstrādi

SIA “InnoMatrix” ( turpmāk tekstā – InnoMatrix) ir izpētes un inovāciju izstrādes uzņēmums, kura mērķis ir veicināt Latvijas organizācijās uz zināšanām balstītu lēmumu pieņemšanu, ar mērķi palielināt to produktivitāti un inovētspēju.  InnoMatrix galvenā darbība 80% gadījumu ir saistīta ar sociālekonomisko procesu pētniecību gan valstiskām, gan privātām organizācijām.  20% darbības aktivitāšu InnoMatrix ir saistīta ar konkrētu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi dažādos tehniskās gatavības līmeņos. InnoMatrix  sociālekonomisko procesu pētījumos balstās uz aprobētām zinātniskām metodēm un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē uz praksē aprobētiem modeļiem, kas savu efektivitāti ir pierādījuši tirgos. InnoMatrix pētījumos iegūta pārliecība ir, ka metodes efektivitāte un ekspertu pieredze nosaka rezultāta kvalitāti. InnoMatrix tiek uzskatīts, ka efektīvas un praksē pārbaudītas metodes un kvalitatīvi datu avoti ir pamata postulāti, uz kā iespējams veikt patiešām nozīmīgu secinājumu un priekšlikumu iegūšanu.

InnoMatrix eksperti nemitīgi papildina zināšanas par jaunākajām un efektīvākajām pētījumu metodoloģijām un metodēm, kā arī sniedz savu artavu zinātniskas domas pilnveidē, ik gadu publicējot vairākus zinātniskos rakstus respektablās starptautisko zinātnisko rakstu datu bāzēs gan par pētniecības metožu efektivitāti, gan par iegūto secinājumu plašāku interpretāciju starptautiskās izpētes kontekstā. InnoMatrix cieši sadarbojas ar Latvijas Universitāti un citām pētnieciskām organizācijām ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļeiropas augstskolu tīkla reģionā.

InnoMatrix specializācija ir industriju pētījumi (tai skaitā tirgu un kategoriju pieprasījumu prognožu pētījumi), inovāciju pieprasījuma pētījumi un eksperimentālās izstrādes, iespēju un risku novērtējumi.

InnoMatrix visa pētnieciskā un inovāciju izstrādes darbība ir balstīta daudzos starptautiskos zinātniskos pētījumos paustā pārliecībā, ka tikai uz apzinātām zināšanām un  rīcībām balstīta darbība sniedz organizācijai un tautsaimniecībai augstu pievienotu vērtību. 21. gs. ekonomiskā produktivitāte ir saistīta ar veiksmīgu inovāciju radītspēju. Mūsdienu ekonomikā organizācijai un tautsaimniecībai ir iespējams būt produktīvai tikai esot inovatīvai – pārdomāti inovatīvai, balstot jaunradītos produktus, pakalpojumus un tautsaimniecību ietekmējošos lēmumus augstvērtīgos secinājumos, kas balstīti pasaules pieredzē, modelējot izaugsmes scenārijus.

Lai iegūtu augstvērtīgus secinājumus, uz kuriem balstīt pētījumu secinājumu un priekšlikumus, InnoMatrix pēdējo divu gadu laikā (2018. un 2019. gada) pētījumos vien ir izmantojis vairāk nekā 50 dažāda formāta un satura profesionālās un akadēmiskās datu bāzes, no kurām biežāk izmantotās ir sekojošas – Cambridge Journals Online, Cogent OA, Directory of Open Acess Journals (DOAJ), EBSCO Academic Search Complete, Emerald eJournals Premier, JSTOR, MDPI, OECD iLibrary, Open Access Research Database (OARD), Oxford Journals, ProQuest Business Premium Collection, SAGE Journals Online, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor&Francis Social Science & Humanities Library, Bookboon, Bookyards, Dawsonera, Harward Business Review Press, OAPEN, Letonika, LETA, Latvijas standarts, De Gruyter Open, EconBiz, Google Scholar, IMF eLibrary, IMISCOE (International migration, International and Social Cohesion), LURSOFT, Nozare.lv, Firmas.lv, Periodika.lv, SAGE Research Methods, Scopus, Web of Science, World Bank Open Knowledge Repositary, Zenodo, u.c.

InnoMatrix regulāri seko jaunākajiem akadēmiskajiem pētījumiem un disertācijām ne tikai sociālekonomisko pētījumu jomā, bet arī dabas zinātņu  jomās, lai starpdisciplinārā pieejā radītu pamatotus ieteikumus potenciāli perspektīvākām inovācijām.

Lai kvalitatīvi apstrādātu iegūtos datus – gan no sekundāro, gan primāro datu kopām, InnoMatrix eksperti regulāri izmanto vairākus desmitus dažādas kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes metodes, no kurām visbiežāk izmantotās ir sekojošas: ANOVA, Quadruple Helix modeļus, benčmārkingu, Common Assesment Framework modeļus, Competitive Profile matricu, Decision Trees modeļus, DELFI, EFQM, fokusgrupas, strukturētas tematiskās diskusijas, McKinsey Matrix un 7s Model, IFE, meta analīzes, PEST, PESTEL, Portera 5 spēku analīzi, SVID, vērtības ķēdes analīzes, VRIO, u.c.

Statistisko datu apstrādei InnoMatrix liela uzmanība tiek pievērsta viedokļu amplitūdas novērtēšanai (viedokļu izkliedes amplitūdai, standartnovirzei, dispersijai, variācijas koeficentam), jo kā pierāda ilggadējie pētījumi, variāciju izkliedes noteikšana var sniegt ļoti būtisku pienesumu pētījumu rezultātu interpretācijai. Gandrīz visos pētījumos, liela vērība tiek pievērsta arī iegūto datu frekvencēm- gan relatīvām gan kumulatīvām, un to interpretācijai ar citiem iegūtajiem statistiskajiem rādītājiem.

Atsevišķa nozīmīga sadaļa InnoMatrix pētījumos ir veltīta sociālekonomiskām un tirgus pieprasījuma prognozēm. Vairāki InnoMatrix eksperti ir specializējušies prognožu pētniecībā, kas pati par sevi ir kompleksa metožu kopa un kurā pastāv specifiskas metodoloģijas, kas nemitīgi tiek uzlabotas. Prognožu pētījumiem InnoMatrix izmanto vidēji astoņas pieejas, kuras tiek vērtētas pēc konkrētās pētāmās parādības ietekmējošiem un korelējošiem faktoriem.

InnoMatrix pētījumu rezultātus maksimāli atspoguļo histogrammu – vizuāli viegli uztveramu grafiku veidolā, maksimāli nodrošinot rezultātu viegli saprotamu interpretāciju plašai auditorijai. Viena no InnoMatrix pārliecībām ir, ka pētījuma kopsavilkumam, neatkarīgi no pētījuma garuma,  ir jābūt ne garākām par sešām lappusēm, papildus rakstiskai pētījuma dokumentācijai jābūt pieejamam prezentācijas formātā  un rezultātu interpretācijai jābūt viegli izprotamai jomas nespeciālistam. InnoMatrix eksperti par veikto pētījumu rezultātiem vienmēr nes pilnu atbildību un palīdz nodrošināt to  pieejamību plašākai auditorijai, gan rezultātus publicējot zinātnisko rakstu krājumos, gan nepieciešamības gadījumā tos prezentējot.

InnoMatrix pētījumi vienmēr tiek balstīti augstā ētiskā kvalitātē. InnoMatrix pastāv iekšējs pētniecības ētikas kodekss, kas ir publiski pieejams un saistošs visiem InnoMatrix ekspertiem. Vieni no svarīgākajiem InnoMatrix pētniecības ētikas postulātiem ir akadēmiskā brīvība izteikt pētniecības gaitā atklātu viedokli, maksimāli daudz informācijas avotu apzināšana  un datu avotu aizsardzība, ja tā ir būtiski nozīmīga pētījuma informācijas iegūšanai.

InnoMatrix savu darbību veic ar mērķi veicināt: 1) spēcīgas un atbalstošas tautsaimniecības vides radīšanu Latvijā makroekonomiskā kontekstā, 2) eksportspējīgu inovāciju un jaunu, eksportā spēcīgu zīmolu radīšanu Latvijā mikroekonomiskā kontekstā.